การลงทะเบียน บริษัท ของคุณ

 

06-Get Register Your Company in India

ทำให้ บริษัท ของคุณเป็นที่ชื่นชอบและโดดเด่นภายใต้การจดทะเบียน บริษัทแพร่สำหรับผู้ที่ต้องการการรวมตัวกันของ บริษัท ที่แม่นยำและแม่นยำ

บริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่มีเอกลักษณ์หรือชื่อและความรับผิด จำกัด เป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการของกฎหมาย ภายใต้กฎหมายอินเดียมีการกำหนดกติกาในพระราชบัญญัติ บริษัท พ.ศ. 2499 เพื่อจัดตั้ง บริษัท ทั้งของภาครัฐและเอกชน บริษัท จัดทำขึ้นโดยการจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับกับนายทะเบียนของรัฐของรัฐที่สำนักงานตั้งอยู่ ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท ผู้ประกอบการสามารถสร้างรูปแบบของ บริษัท ได้ 2 ประเภทคือ บริษัท เอกชนหรือ บริษัท มหาชน บริษัท สามารถจัดประเภทเป็น

1) บริษัทมหาชนจำกัด

2) บริษัท เอกชน

3) บริษัท จำกัด และไม่ จำกัด

4) มาตรา 25 บริษัท หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NPO)

5) บริษัท โฮลดิ้งและ บริษัท ย่อย

6) บริษัท รัฐบาล

7) บริษัท ต่างชาติ

บริษัท เอกชน – เป็นรูปแบบธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติในอินเดียรวมถึงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาในอินเดีย จำกัด สิทธิของสมาชิกในการโอนหุ้นและ จำกัด จำนวนสมาชิกไว้ห้าสิบ จำนวนสมาชิกขั้นต่ำใน บริษัท เอกชนเป็นสอง บริษัท เอกชนไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแยกต่างหากจากนายทะเบียน บริษัท เพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ บริษัท มหาชนสามารถลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปีเป็นเงินทุนที่มีสมาชิก 2 คนและมีทะเบียนกรรมการ 2 ท่าน

บริษัท จํากัด และไม่มีจําหน่าย – บริษัท อาจมีจํากัดโดยหุ้นหรือจํากัดตามการคํ้าประกัน

การชำระบัญชีของ บริษัท ความรับผิดของสมาชิกในการจ่ายเงินประกันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ บริษัท ได้ดำเนินการชำระบัญชีแล้วไม่ใช่เมื่อ บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใน บริษัท นี้ความรับผิดชอบของสมาชิกจะคล้ายคลึงกับความรับผิดของคู่ค้าใน บริษัท คู่ค้าและสมาชิกของ บริษัท ที่ไม่ จำกัด จะไม่ จำกัด

มาตรา 25 บริษัท หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร – เป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพาณิชย์วิทยาศาสตร์ศิลปะศาสนาการกุศลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ของสังคม บริษัท ใช้กำไรและรายได้อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์แทนการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก . ภายใต้มาตรา 25 รัฐบาลกลางอาจอนุญาตให้ บริษัท นำคำว่า “Limited / Private Limited” ออกจากชื่อ บริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นมากมายสำหรับ บริษัท เหล่านี้ภายใต้กฎหมายของ บริษัท เช่นเดียวกับที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ต้องชำระและแสตมป์ หน้าที่ในการลงทะเบียน

บริษัท ใหญ่และ บริษัท ย่อย – เมื่อ บริษัท อื่นควบคุมคณะกรรมการและถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (> 50%) ในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นทุนมากกว่า บริษัท ที่เป็น Holding หรือ Subsidiary Company บริษัท ผู้ถือหุ้นมีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนใน บริษัท ย่อย สามารถแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือยินยอมจากบุคคลอื่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *